Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
1 Waiana Benelux B.V.: gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 84271175 handelend onder de naam Rijst.Nu.
2 Website: de website van Rijst.Nu, te raadplegen via www.rijst.nu en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Rijst.Nu en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Rijst.Nu en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rijst.Nu zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Rijst.Nu slechts bindend, indien en voor zover deze door Rijst.Nu uitdrukkelijk van tevoren schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Rijst.Nu afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Verzendkosten worden in bepaalde gevallen in rekening gebracht. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rijst.Nu kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Rijst.Nu afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Rijst.Nu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Rijst.Nu en het voldoen aan de daarbij door Rijst.Nu gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rijst.Nu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Rijst.Nu het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Rijst.Nu is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Rijst.Nu daarvan in kennis te stellen, zodat Rijst.Nu gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Rijst.Nu is ontvangen, wordt de levering ingepland met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde.
2 Rijst.Nu is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 60 dagen conform het bepaalde in het document Bezorginformatie, welke te lezen en te downloaden is via de Website. De wijze van levering kan op verschillende manieren en in gedeeltes plaatsvinden en is ter keuze van Rijst.Nu.
4 Indien Rijst.Nu de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk kosteloos ontbinden.
5 Indien Klant een bestelling plaatst terwijl hij wist of had behoren te weten dat Rijst.Nu onmogelijk uitvoering kan geven aan de verplichtingen van deze bestelling uit hoofde van externe factoren en daardoor genoodzaakt is de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren en het betaalde bedrag terug te storten, is Rijst.Nu gerechtigd administratiekosten te berekenen van minimaal 5,- inclusief BTW.
6 Rijst.Nu raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onverwijld, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Herroepingsrecht
1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Rijst.Nu binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending via PostNL komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Deze retourkosten gelden ook indien Klant de bestelling annuleert tijdens of nadat Rijst.Nu uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst en Klant weigert het product in ontvangst te nemen.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking niet openen. Klant zal de verpakking slechts openen na schriftelijke toestemming van Rijst.Nu en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Rijst.Nu te retourneren, dan wel binnen deze termijn Rijst.Nu op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.
4 Producten kunnen retour gestuurd worden naar het adres van Rijst.Nu of een ander adres dat aan Klant door Rijst.Nu schriftelijk gecommuniceerd is. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen.

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Rijst.Nu volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Rijst.Nu is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit
1 Rijst.Nu staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Rijst.Nu er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Rijst.Nu, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Rijst.Nu daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Rijst.Nu de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Rijst.Nu, dan kan hij bij Rijst.Nu telefonisch, per e-mail, via de chat of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Rijst.Nu geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Rijst.Nu binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens
1 Rijst.Nu verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rijst.Nu gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax en chat verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Waiana Benelux B.V.
Antiloopstraat 75 Unit G2
4817 LA BREDA
Mobiel: 06 32 27 92 03
E-mail: info@rijst.nu
KvK: 84271175
BTW: NL8631.54.487.B.01

Shopping Basket